Privacy reglement

Margot Verwaaijen Mindfulness gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en houdt zich aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dit houdt in dat Margot Verwaaijen Mindfulness:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en
  type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van de
  persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij daarvoor toestemming wordt gegeven
  door de klant.


Soorten verwerkingen

 • Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt t.b.v. de volgende doelstelling(en):
 • Communicatie over diensten/producten
 • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of informatiemail.
 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de begeleiding in de praktijk en/of oudermail.
 • Overige doeleinden zoals inschrijving, aanmelding, maken van een afspraak.

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens gevraagd: voornaam, achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, groep (klas) en relevante begeleidingsinformatie betreft de
ontwikkeling van het kind.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
-Gegevens uit de administratie die van fiscaal belang zijn worden 7 jaar bewaard.
-De contactgegevens van (potentiële) klanten worden door Margot Verwaaijen Mindfulness nog 3 jaar bewaard
ten behoeve van informatieverstrekking.

Verstrekking aan derden
Margot Verwaaijen Mindfulness verstrekt alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Margot Verwaaijen Mindfulness maakt gebruik van een
derde partij voor het verzorgen van (delen van ) de financiële administratie. Persoonsgegevens kunnen worden
gedeeld met derden indien hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door ouder(s)/verzorger(s).

Persoonsgegevens minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de
ouder/verzorger. Margot Verwaaijen Mindfulness verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder(s)/verzorger(s).

Rechten en klachten
Er is recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke Margot Verwaaijen Mindfulness
ontvangen heeft. Wanneer Margot Verwaaijen Mindfulness persoonsgegevens verwerkt op basis van een
gegeven toestemming hiertoe, is er altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht er ontevredenheid
zijn over de verwerking van persoonsgegevens twijfel dan niet om hierover contact met Margot Verwaaijen
Mindfulness op te nemen.

Vragen
Bij vragen/opmerkingen over dit privacyreglement kan er contact worden opgenomen. Zie hiervoor
onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens Margot Verwaaijen Mindfulness
Margot Verwaaijen
Laakweg 3
6996 BH Drempt
info@margot-verwaaijen.nl
06-29123233